Cookies management by TermsFeed Generator

Infolinka: +420 374 725 355

Vnitřní oznamovací systém

Realitní kancelář RAZKA reality, spol. s r.o., IČO: 04645065, se sídlem Tachov, náměstí Republiky 86, PSČ 347 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32041 (dále jen „RK“), jako povinná osoba, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizuje za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně“) a AML zákona vnitřní oznamovací systém RK (dále jen „VOS“).

VOS je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, jež:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
  • porušuje Zákon o ochraně, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve stanovených oblastech.

Smyslem zřízení VOS je zavedení systému, který umožní oznamovatelům sdělit své podezření na spáchání nežádoucího jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen.

Kontaktní osobou k přijímání oznámení za RK je dle § 10 Zákona o ochraně Pavel Smíšek, jednatel RK. Ve věci podání oznámení lze RK kontaktovat:

  • emailem na adresu pavel.smisek@razka.cz, k níž má přístup pouze shora uvedená kontaktní osoba,
  • poštou na adresu sídla RK: Tachov, náměstí Republiky 86, PSČ 347 01, k rukám Pavla Smíška,
  • telefonicky na čísle: (+420) 603 515 005,
  • datovou schránkou k rukám Pavla Smíška na adrese: bgafese.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. RK nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost. Odvetná opatření v návaznosti na podané oznámení ve smyslu § 4 Zákona o ochraně jsou zakázána.

O přijetí oznámení je RK povinna do 14 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

RK je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je RK povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li RK při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona o ochraně, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, kontaktní osoba RK navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, RK bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Získané informace, vč. osobních údajů, jsou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou a informacemi o zpracování osobních údajů https://www.razka.cz/zasady/

RK je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu: datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek.

RK je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona, zde https://oznamovatel.justice.cz/) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

V Tachově dne 31.7.2023

RAZKA reality, spol. s r.o.